google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html Facebook google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 3.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณีหญิงมีการสมรสหรือหย่า) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 6.สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 ,สด.9 หรือใบ รด.(กรณีชายไทย) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 7.รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สแกนรูปถ่าย)

 8.กรอกข้อมูลในใบถ้อยคำแถลง โดยระบุข้อความว่า มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นกรณีเร่งด่วน

    (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)

 9.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)

       ขั้นตอนการดำเนินการ

     1.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่ aplusservice2456@gmail.com

     2.โอนค่าดำเนินการ และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

     3.หลังจากหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ท่าน โดย EMS พร้อมแจ้ง Tracking number ให้ท่านทราบ เพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสาร

     4.ระยะเวลาดำเนินการ หนังสือรับรองเสร็จภายในระยะที่แจ้งในระบบ หลังจากนั้นจัดส่งกลับไปให้ท่านโดย EMS หรือ Kerry ประมาณ 1-2 วัน   

             ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ + ค่าจัดส่งกลับ EMS/Kerry ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เฉพาะจัดส่งเอกสารกลับภายในประเทศเท่านั้น )

   หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านมีคดี หรือประวัติอาชญากรรม ท่านจะต้องนำเอกสารสำเนาคำพิพากษา และหนังสือรับรองผลคดี ถึงที่สุดจากศาลมาแสดงเพิ่ม หรือ หนังสือยืนยันผลคดี จากสถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีมายืนยันเพิ่มและในกรณีที่ท่านมีคดี จะมีระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่าปกติ และจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคดีเพิ่ม ประมาณ 50 %

 

 

Visitors: 455,372