google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

About us

เอ-พลัส เซอร์วิส แอนด์ คอนเซ้าที้ง (A-plus service and consulting) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย

1. นางสาว ยลพัชร์  พิพัฒน์ภานุชัย     กรรมการผู้จัดการ

2.ว่าที่ พ.ต.ต.กฤษฏิ์พงศ์  กฤษฎ์ชัยธรรม   ที่ปรึกษาบริษัทฯ /ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2556 ได้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรขึ้น เพื่อดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากปริมาณงานของศูนย์บริการฯ มีผู้ขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการ ประกอบกับเมื่อจัดทำหนังสือรับรองแล้วเสร็จ ก็จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดส่งกลับไปให้ผู้ขอบริการจากต่างประเทศ ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรองทางไปรษณีย์ ทาง เอ-พลัส เซอร์วิส แอนด์ คอนเซ้าทิ้ง จึงเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานและเป็นตัวแทนของประชาชนในการยื่นขอหนังสือรับรองประวัติดังกล่าว 

บริการของเรา ประกอบด้วย 

1.การรับ-ส่งเอกสารจากลูกค้า เพื่อดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติแทนท่าน

2.การจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติ กลับไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดย FedEx / DHLหรือ EMS

3.การให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสาร และวิธีการขอหนังสือรับรองความประพฤติในกรณีเร่งด่วน

4.การให้คำปรึกษากรณีลูกค้ามีประวัติการกระทำความผิด ก่อนการยื่นขอหนังสือ

5.การให้คำปรึกษาการลบข้อมูล หรือทำลายแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ ออกจากฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทว.) สำหรับบุคคลที่เคยมีคดีอาญา และคดีถึงที่สุดแล้ว (เฉพาะคดีที่เข้าหลักเกณฑ์การทำลายของ ทว. เท่านั้น)

Visitors: 302,033