google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้

  3                             1.สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

                           2.สำเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           3.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

                              (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณีหญิงมีการสมรสหรือหย่า)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           6.สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 ,สด.9 หรือใบ รด.(กรณีชายไทย)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           7.รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สแกนภาพแล้วส่งอีเมล์ ไม่สวมแว่นตา) 

                           8.กรอกแบบฟอร์มใบถ้อยคำแถลง จำนวน 1 ชุด (กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มระบุข้อความว่า"ประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นกรณีเร่งด่วน"พร้อมลงลายมือชื่อ)

                           9.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ระบุประเทศที่จะนำไปใช้

                              (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้) www.a-plusservice.com

                         10.เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ เช่น  ขอไปทำงานใช้work permit หรือใบเสนอจ้างงาน(Job offer), ถ้าไปขอมีถิ่นที่อยู่ ก็ใช้ Resident visa, ขอไปสมรสก็ใช้ วีซ่าสมรส  หรือคู่สมรสรับรองให้  โดยใช้สำเนาหนังสือเดินทาง เขียนการรับรองให้,หรือขอไปเรียน ก็ใช้วีซ่านักเรียน เป็นต้น 

                               สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่  aplusservice2456@gmail.com

              

          ขั้นตอนการดำเนินการ

     1.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่ aplusservice2456@gmail.com

     2.แจ้งยืนยันการขอใช้บริการและรับทราบเงื่อนไขในการขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการ  พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับมาในอีเมล์

     3.หลังจากหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ท่าน โดย DHL พร้อมแจ้ง Tracking/Waybill number ให้ท่านทราบ เพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสาร

     4.ระยะเวลาดำเนินการ หนังสือรับรองจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่แจ้งไปตามที่ทำการไม่นับรวมวันหยุดราชการ (กรณีบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคดีอาญา) รวมเวลาจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ โดย DHL อีกประมาณ 3-4 วันทำการ (นับจากวันที่ทางเราได้รับเอกสารพร้อมค่าดำเนินการแล้ว และเป็นกรณีบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคดีอาญามาก่อน หากเคยมีประวัติคดีอาญา ท่านจะต้องแจ้งให้ทางทีมงานเราทราบ ก่อนขอรับบริการ)

      ** กรณีต้องการให้จัดส่งกลับไปให้ที่ต่างประเทศ จะมีค่าบริการในการจัดส่งทาง DHL ราคาเดียวทั่วโลก 2,500 บาท หากให้จัดส่งกลับในไทย ส่งให้ฟรี โดย EMS  หรือ Kerry      

   

       หลังจากที่ทางเรายืนยันว่าเอกสารของคุณครบถ้วนแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ เมื่อเราได้รับเอกสารของคุณพร้อมได้รับค่าดำเนินการจากคุณแล้ว เราจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดของคุณไปดำเนินการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานของท่านจะเริ่มนับหนึ่งในวันนั้น โดยเอกสารของท่านจะแล้วเสร็จ ตามที่ได้แจ้งไป ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ DHL อีกประมาณ 3-4 วันทำการ (กรณีบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคดีอาญามาก่อน)   

        หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านเคยมีคดีความ หรือมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ท่านจะต้องนำเอกสารส่งมาให้เราเพิ่มดังนี้ 1.สำเนาคำพิพากษาจากศาล 2.หนังสือรับรองผลคดีถึงที่สุดจากศาล หรือกรณีอยู่ในชั้นสอบสวนให้ท่านนำหนังสือยืนยันผลคดี จากสถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของคดี ส่งมาแทนหนังสือจากศาล (สามารถมอบอำนาจให้ญาติไปขอแทนท่านได้ แต่ต้องได้รับจดหมายสอบถามผลคดีจากตำรวจที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ จาก กทม.ที่เราจะสานขอให้)

        และในกรณีที่ท่านเคยมีประวัติคดีอาญาจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการ อีกทั้งอาจจะมีระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่าปกติ(เว้นแต่มีเอกสารทางคดีครบถ้วนก่อนดำเนินการ) และจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคดีเพิ่ม อีกประมาณ 2,500 บาท (กลุ่มที่ 2 /กรณีคดีความมีอัตราโทษไม่เกินศาลแขวง)       ***หากคดีความของท่านมีอัตราโทษที่เกินกว่าศาลแขวง (ศาลแขวงคืออัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ) จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มงานที่ 3 ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2

 

Visitors: 349,109