google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html Facebook google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้

                            1.สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

                     2.สำเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     3.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

                              (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณีหญิงมีการสมรสหรือหย่า)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     6.สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 ,สด.9 หรือใบ รด.(กรณีชายไทย)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

                     7.รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สแกนภาพแล้วส่งอีเมล์ ไม่สวมแว่นตา) 

                     8.กรอกแบบฟอร์มใบถ้อยคำแถลง จำนวน 1 ชุด (กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มระบุข้อความว่า"ประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นกรณีเร่งด่วน"พร้อมลงลายมือชื่อ)

                     9.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ระบุประเทศที่จะนำไปใช้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้) www.a-plusservice.com

                      

       สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่  aplusservice2456@gmail.com

              

          ขั้นตอนการดำเนินการ

     1.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่ aplusservice2456@gmail.com

     2.แจ้งยืนยันการขอใช้บริการและรับทราบเงื่อนไขในการขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการ  พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับมาในอีเมล์

     3.หลังจากหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ท่าน โดย DHL พร้อมแจ้ง Tracking/Waybill number ให้ท่านทราบ เพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสาร

     4.ระยะเวลาดำเนินการ หนังสือรับรองจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาหลังจากที่ทางเราได้จัดส่งเอกสารไปดำเนินการแล้ว ประมาณ 7 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ (กรณีบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคดีอาญา) รวมเวลาจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดย DHL อีกประมาณ 3-4 วันทำการ (นับจากวันที่ทางเราได้รับเอกสารพร้อมค่าดำเนินการแล้ว และเป็นกรณีบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคดีอาญามาก่อน หากเคยมีประวัติคดีอาญา ท่านจะต้องแจ้งให้ทางทีมงานเราทราบ ก่อนขอรับบริการ)

      ** กรณีต้องการให้ทางเราเป็นผู้จัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติของท่านกลับไปให้ที่ต่างประเทศ จะมีค่าบริการในการจัดส่งจดหมายทาง DHL ราคาเดียวทั่วโลก 2,500 บาท หากให้จัดส่งกลับในไทย ส่งให้ฟรี โดย EMS  หรือ Kerry      

   

       หลังจากที่ทางเรายืนยันว่าเอกสารของคุณครบถ้วนแล้ว เราจะแจ้งให้ท่าน ทราบทางอีเมล์ เมื่อเราได้รับเอกสารของคุณพร้อมได้รับค่าดำเนินการจากคุณแล้ว เราจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดของคุณไปดำเนินการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานของท่านจะเริ่มนับหนึ่งในวันนั้น โดยเอกสารของท่านจะแล้วเสร็จ ตามที่ได้แจ้งไป ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ DHL อีกประมาณ 3-4 วันทำการ (กรณีบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคดีอาญามาก่อน)   

        หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านเคยมีคดีความ หรือมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ท่านจะต้องนำเอกสารส่งมาให้เราเพิ่มดังนี้ 1.สำเนาคำพิพากษาจากศาล 2.หนังสือรับรองผลคดีถึงที่สุดจากศาล หรือกรณีอยู่ในชั้นสอบสวนของตำรวจให้ท่านนำหนังสือยืนยันผลคดี จากสถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของคดี ส่งมาแทนหนังสือจากศาล (สามารถมอบอำนาจให้ญาติไปขอแทนท่านได้ แต่ต้องได้รับจดหมายสอบถามผลคดีจากตำรวจที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ จาก กทม.โดยเราสามารถประสานขอให้ท่านได้)

        และในกรณีที่ท่านเคยมีประวัติคดีอาญาจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการ อีกทั้งอาจจะมีระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่าปกติ(เว้นแต่มีเอกสารทางคดีครบถ้วนก่อนดำเนินการ) และจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคดีเพิ่ม อีกประมาณ 2,500 บาท (กลุ่มที่ 2 /กรณีคดีความมีอัตราโทษไม่เกินศาลแขวง)       ***หากคดีความของท่านมีอัตราโทษที่เกินกว่าศาลแขวง (ศาลแขวงคืออัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ) จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มงานที่ 3 ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2

 

Visitors: 455,380