google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

sserviceandconsultingjj

 1.สำเนาบัตรประชาชน

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 3.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

 4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณีหญิงมีการสมรสหรือหย่า)

 6.สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 ,สด.9 หรือใบ รด.(กรณีชายไทย)

 7.รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 8.พิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)

 9.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)

       ขั้นตอนการดำเนินการ

     1.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่ aplusserviceandconsulting@gmail.com

     2.โอนค่าดำเนินการ และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

     3.หลังจากหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ท่าน โดย FedEx พร้อมแจ้ง Tracking number ให้ท่านทราบ เพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสาร

     4.ระยะเวลาดำเนินการ หนังสือรับรองเสร็จภายใน 7 วันทำการ รวมระยะเวลาจัดส่งถึงมือท่าน ภายใน 14 วันทำการ  

             ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 4,000 บาท + ค่าจัดส่งกลับ FedEx 2,500 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ราคานี้สำหรับการจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่านที่ต่างประเทศ)

        หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านมีคดี หรือประวัติอาชญากรรม ท่านจะต้องนำเอกสารสำเนาคำพิพากษา และหนังสือรับรองผลคดี ถึงที่สุดจากศาลมาแสดงเพิ่ม หรือ หนังสือยืนยันผลคดี จากสถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีมายืนยันเพิ่ม และในกรณีที่ท่านมีคดี จะมีระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่าปกติ และจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคดีเพิ่ม ประมาณ 50 %

 

 

Visitors: 270,332