google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html Facebook google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1.สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 3.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณีหญิงมีการสมรสหรือหย่า) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 6.สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 ,สด.9 หรือใบ รด.(กรณีชายไทย) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 7.รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 8.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบถ้อยคำแถลง โดยระบุข้อความว่า "ประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อใช้สำหรับ...ประเทศ?" (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)

 9.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบุประเทศที่ต้องการนำไปใช้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)

       ขั้นตอนการดำเนินการ 

     1.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่ aplusservice2456@gmail.com

     2.โอนค่าดำเนินการ และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

     3.หลังจากหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ท่าน โดย DHL พร้อมแจ้ง Tracking number ให้ท่านทราบ เพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสาร

     4.ระยะเวลาดำเนินการ หนังสือรับรองเสร็จตามที่แจ้ง และระยะเวลาจัดส่งเอกสารถึงมือท่าน อีกประมาณ  3-4 วันทำการ(ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านพำนักอยู่)

      ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอหนังสือรับรอง(กรุณาติดต่อทางอีเมล์)ค่าบริการจัดส่งกลับ DHL  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) (ราคานี้สำหรับการจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่านที่ต่างประเทศ) หากประสงค์จะให้ญาติของท่านในประเทศไทย ส่งกลับไปให้ท่านเอง เราก็จะจัดส่งไปให้ญาติท่านแทน โดยจดหมาย EMS หรือ Kerry ฟรี

        หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านมีคดี หรือประวัติอาชญากรรม ท่านจะต้องนำเอกสารสำเนาคำพิพากษา และหนังสือรับรองผลคดี ถึงที่สุดจากศาลมาแสดงเพิ่ม หรือ หนังสือยืนยันผลคดีจากสถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีมาเพิ่ม และในกรณีที่ท่านมีคดี จะมีระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่าปกติ และจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคดีเพิ่มอีก ประมาณ 50 %

 

 

Visitors: 455,379