google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

ประกาศ

                          ประกาศ

 

 

ด้วย นางสาว ศิรินทรา  บุตรตาดี หรือปูเป้ ได้พ้นจากการเป็นพนักงานของ เอ-พลัส เซอร์วิส แอนด์ คอนเซ้าทิ้ง แล้ว ตั้งแต่บัดนี้  การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               นางสาว ยลพัชร์ พิพัฒน์ภานุชัย

                                                       กรรมการผู้จัดการ

                         

 

 

Visitors: 361,473