google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html Facebook google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

our service /บริการของเรา

,

1. service to obtain the Thai police clearance certificate or Thai police check from Thailand by Mail and email urgently

and pick up your certificate then send back to you by FedEx/DHL

2.service to take your police certificate to certified / Authenticate by Thai consular department,Ministry of foreign affairs

3.service to take your police certificate to  Authenticate by The Embassy in Thailand

4.Consulting service for those who have had a history of criminal cases in Thailand

5.service to obtain the Thai police report check from the Thai police criminal record department for person who need to use for the organize or department in Thailand ex. for work permit,for request a visa to stay from the Thai Immigration Bureau, etc.

บริการของเรา

1.บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรณีพิเศษเร่งด่วน สะดวกและรวดเร็ว เอกสารแล้วเสร็จตามที่แจ้ง(ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) กรณีไม่มีคดีความอาญาในไทย หากมีคดีความท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนเริ่มงาน ***

 2.บริการนำหนังสือรับรองความประพฤติไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

 3.บริการนำหนังสือรับรองความประพฤติไปรับรองที่สถานทูตประเทศต่างๆในประเทศไทย 

 4.บริการให้คำปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ที่เคยมีประวัติคดีอาญาในประเทศไทย 

 5.บริการขอหนังสือรับรองประวัติคดีอาญา จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร(ทว) สำหรับนำไปใช้ในหน่วยงานในประเทศไทย

  เช่น การตรวจสอบประวัติพนักงาน, การสมัครงาน ,การขออนุญาตทำงานในประเทศไทย, การขอวีซ่าอยู่ต่อจาก ตม.ฯลฯ

โดยเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน ตามระยะเวลาที่จำกัดและแจ้ง ท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอรับบริการจากเราVisitors: 455,381