google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

our service /บริการของเรา

1. service to obtain the Thai police clearance certificate or Thai police check from Thailand by Mail and email urgently

2.service to follow up your work from the police PCC in Thailand

and pick up your certificate then send back to you by FedEx/DHL

3.service to pick up your certificate then go to Thai consulate for Authenticate by Thai consulate,Ministry of foreign affairs

บริการของเรา

1.บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบบเร่งด่วน สะดวกและรวดเร็วกว่า เอกสารแล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ(กรณีคนไทย) ต่างชาติ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ (กรณีไม่มีคดีความอาญาในไทย)

2.บริการนำหนังสือรับรองความประพฤติไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

3.บริการให้คำปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ที่เคยมีประวัติคดีอาญา


Visitors: 209,868