google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html Facebook google-site-verification: googlef330a7d597ca949e.html

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้

 1.สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ยังไม่หมดอายุ

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 3.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณีหญิงมีการสมรสหรือหย่า) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 6.สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 ,สด.9 หรือใบ รด.(กรณีชายไทย) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 8.รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน  2 รูป (ไม่สวมแว่นตา)

 9.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ application form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)

10.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบถ้อยคำแถลง (Testimony Memorandum) โดยระบุข้อความว่า "มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นกรณีพิเศษ เร่งด่วน"

       ขั้นตอนการดำเนินการ

     1.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วส่งอีเมล์มาที่ aplusservice2456@gmail.com

     2.ทีมงานจะตรวจสอบเอกสารของท่าน แล้วแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ หากเอกสารของท่านครบถ้วนแล้ว ให้ท่านยืนยันการขอใช้บริการ และยอมรับเงื่อนไขในการขอรับบริการจากเรา หลังจากนั้นให้ท่านส่งหลักฐานการชำระค่าบริการ มาให้เราทราบทางอีเมล์ เมื่อทางเราได้รับเอกสารที่ครบถ้วนพร้อมรับการชำระค่าบริการจากท่านแล้ว เอกสารของท่านจะถูกส่งไปดำเนินการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป (งานจะเริ่มนับหนึ่งจากวันที่ส่งงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

     3.หลังจากหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์พร้อมจัดส่งหนังสือรับรองกลับไปให้ท่าน โดย EMS หรือ Kerry พร้อมแจ้ง Tracking number ให้ท่าน

ทราบ เพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสาร

     4.ระยะเวลาดำเนินการ หนังสือรับรองจะแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งในระบบ ประมาณ 7 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และเวลาจัดส่งกลับโดย EMS อีก 1-2 วันทำการ (กรณีบุคคลผู้ไม่เคยมีประวัติคดีอาญา)  

        หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล์สอบถามมาที่อีเมล์  aplusservice2456@gmail.com

        หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านเคยมีคดี หรือประวัติอาชญากรรมท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนดำเนินการ ท่านจะต้องนำเอกสารส่งมาให้เราเพิ่มดังนี้ 

1.สำเนาคำพิพากษาจากศาล 2.หนังสือรับรองผลคดีถึงที่สุดจากศาล   โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้ญาติไปขอหนังสือแทนท่านได้ หรือกรณีคดีของท่านจบอยู่ในชั้นสอบสวนของสถานีตำรวจให้ท่านไปติดต่อขอหนังสือยืนยันผลคดีอาญาจากสถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของท้องที่คดีที่เกิดเหตุ ส่งมาแทนหนังสือจากศาล แต่ในกรณีนี้ท่านต้องมีหนังสือสอบถามผลคดีจากตำรวจที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ จาก กทม.ไปติดต่อขอผลจากสถานีตำรวจเจ้าของคดีท้องที่ที่เกิดเหตุก่อน โดยทาง เอ-พลัส เซอร์วิส สามารถเป็นผู้ประสานขอให้ท่านได้ (เฉพาะผู้เคยมีประวัติคดีอาญาเท่านั้น)

 ท่านที่เคยมีประวัติคดีอาญาจะต้องแจ้งให้ทางเราทราบก่อนดำเนินการ และอาจจะมีระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่าปกติ (เว้นแต่มีเอกสารทางคดีความครบถ้วนก่อนดำเนินการ) และจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคดีเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,500 บาท (เฉพาะผู้เคยมีประวัติคดีอาญาเท่านั้น)  กรณีนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 (กรณีคดีความมีอัตราโทษไม่เกินศาลแขวง)      
***หากคดีความของท่านมีอัตราโทษที่เกินกว่าศาลแขวง (ศาลแขวงคืออัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ) จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มงานที่ 3 ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2

 

 

                   

Visitors: 460,955